Algemene Voorwaarden

Betalingsvoorwaarden

 • Betaling van iedere factuur van Retailbooking dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op een door Retailbooking aan te wijzen bank- of girorekening. Betaling dient steeds plaats te vinden zonder korting of verrekening door opdrachtgever.
 • Reclames over door Retailbooking uitgebrachte facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum bij Retailbooking te zijn ingediend. Na het verstrijken van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft opdrachtgever zijn rechten ter zake verspeeld.
 • Retailbooking heeft het recht om op basis van de goedgekeurde aanbieding een voorschot van minimaal 50% door middel van een voorschotfactuur, aan opdrachtgever in rekening te brengen. Deze voorschotfactuur dient voor aanvang van de werkzaamheden op de door Retailbooking aangegeven rekening te zijn voldaan.
 • Retailbooking heeft het recht om, indien een opdrachtgever de overeengekomen wijze van betaling niet nakomt, de opdracht niet uit te voeren c.q. voortijdig te beëindigen. Alsdan wordt de opdracht als door opdrachtgever geannuleerd beschouwd en wordt deze conform hetgeen is bepaald in art. 10 aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 • Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan opdrachtgever in rekening is gebracht en op dezelfde wijze als andere facturen.
 • Indien opdrachtgever niet, niet tijdig c.q. niet volledig betaalt, wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke c.q. verzuim te zijn en zal opdrachtgever vanaf veertien dagen na factuurdatum zonder nadere in gebreke stelling de wettelijk geldende rente per (gedeelte van een) maand verschuldigd zijn over het gehele, nog openstaande bedrag.
 • Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 150,– per incasso.
 • Niet (tijdige) betaling van een factuur maakt alle andere jegens opdrachtgever openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
 • Iedere betaling van opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en de gerechtelijke kosten en wordt daarna in mindering gebracht op de door opdrachtgever verschuldigde rente en daarna op de oudste openstaande vordering(en), ongeacht een anders luidende aanwijzing van opdrachtgever.

Aanvullende voorwaarden promotionele actie

Samplingreglement

Reglement:

 

De boeker [verder te noemen: Gebruiker] wil gebruik maken van het openbaar gebied van betreffend winkelcentrum [verder te noemen: Ingebruikgever] en heeft hiervoor een verzoek ingediend via het platform Retailbooking.com en zal daarom rekening houden met en afdoende en deugdelijk verzekerd te zijn voor:

 • Bij sampling zal bij voorkeur doorverwezen worden naar supermarkten en/of winkeliers in betreffend winkelcentrum;
 • Geen ‘gekleurde’ acties (politiek/religie);
 • Het in grote getalen uitdelen van flyers is niet toegestaan;
 • De zichtlijnen in het winkelcentrum richting de retailers mogen niet worden ontnomen;
 • Bij sampling wordt het uitdelen van een sample toegestaan. Dit is een kleinere variant dan wordt verkocht in de omliggende winkels;
 • Kranten ledenwervingsactivatie zijn toegestaan als dan wel de producten worden afgekocht uit de lokale winkel(s) of met hen waar een samenwerking mee is aangegaan;
 • De merkambassadeurs zorgen zelf voor schoonmaak en de afvalverwerking;
 • Per winkelcentrum is het op- en afbouw moment van de activatiesetting verschillend. Op de toestemmingsbrief staat vermeld op welk moment dit plaats mag vinden;
 • Het is Gebruiker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ingebruikgever niet toegestaan de Ruimte geheel of gedeeltelijk te verhuren of anderszins aan derden in gebruik te geven;
 • Gebruiker zal de activatieplek zoals reeds vermeld in de aanvraag inrichten en gebruiken;
 • Gebruiker is verplicht vooraf contact op te nemen met het telefoonnummer uit de toestemmingsbrief om de activatieplek vast te stellen;
 • Gebruiker kan geen recht verlenen aan de reeds aangegeven voorkeurslocatie;
 • Alle kosten van onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan de Ruimte die door of op verzoek van Gebruiker worden gemaakt, zijn voor rekening van Gebruiker;
 • Het is Gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ingebruikgever veranderingen aan de Ruimte aan te brengen;
 • De Ruimte dient bij het einde van het gebruik in dezelfde staat te worden opgeleverd als waar deze bij aanvang van de overeenkomst in is aanvaard, behoudens normale slijtage en veroudering;
 • Gebruiker is zowel tegenover Retailbooking BV als tegenover de eigenaar van het winkelcentrum aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming door de Gebruiker in de nakoming van de verplichtingen (o.a. het Activatie regelement) en Gebruiker heeft hiervoor een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Daarnaast spreekt het voor zich dat de instructies van bevoegd beveiligingspersoneel worden opgevolgd door de Gebruiker.
 • Gebruiker zal de Ruimte als een goed Gebruiker en overeenkomstig haar bestemming gebruiken en de activiteit te allen tijde uitvoeren conform op moment van gebruik vigerend beleid van de overheidsinstanties en het RIVM en/of extra beleidsmaatregelen van betreffend winkelcentrum – specifiek maar niet uitputtend het bewaken en garanderen van de 1,5 meter afstand (mens/mens) tussen de door de Gebruiker ingezette medewerkers en het winkelend publiek.

NB Op basis van verbouwingen en/of andere redenen (bijv. in het kader van de (Covid)veiligheid, overheidsmaatregelen, enz.) is het management van betreffend winkelcentrum altijd bevoegd de geboekte en goedgekeurde activatie zonder enige vorm van aansprakelijkheid – in de breedste zins des woords – voor betreffend winkelcentrum en/of Retailbooking B.V. te annuleren tot 24 uur voorafgaand aan de feitelijke activatie. In dit geval gaan we met u op zoek naar een passend alternatief.